Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти:

Ясінська Любов Євстахівна – начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів;

Шабліста Аліна Олександрівна – головний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Курилець Ірина Михайлівна – головний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Глова Юрій Ігорович – головний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Процев’ят Андрій Юрійович – провідний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Боярчук Тетяна Василівна – провідний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Сапіга Галина Іванівна – провідний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

телефон :    235-02-81,   235-02-76,  261-23-82

e-mail: npalviv@ukr.net

Положення

 


П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ державної реєстрації нормативно-правових актів
Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області

1. Загальні положення
1.1. Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
1.2. Відділ утворюється наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області, його структуру затверджує Міністерство юстиції України.
1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області та начальнику управління юстиції.
1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Колегії Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Львівській області та цим Положенням.
1.5. У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
2. Завдання відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. здійснення відповідно до законодавства державної реєстрації нормативно-правових актів Львівської обласної, районних державних адміністрацій Львівської області, їх відділів, управлінь та інших суб’єктів нормотворення;
2.1.2. участь у роботі з вдосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів;
2.1.3. здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;
2.1.4. скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
2.1.5. перевіряє в органах виконавчої влади Львівської обласної, районних державних адміністраціях, їх структурних підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
2.1.6. підготовка звітності з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд керівництву управління юстиції;
2.2.2. забезпечує відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, обласної та районних Львівської області державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які є суб’єктами нормотворення, ведення Державного реєстру та Єдиного державного реєстру цих актів;
2.2.3. здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність чинному законодавству України, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, готує правові висновки за наслідком розгляду цих нормативно - правових актів, проекти відповідних рішень (наказів) Головного територіального управління юстиції;
2.2.4. надає методичну допомогу Львівській обласній, районним державним адміністраціям Львівської області, їх відділам, управлінням, іншим підрозділам, територіальним органам центральних органів виконавчої влади при підготовці та поданні на державну реєстрацію нормативно-правових актів, у приведенні їх нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства;
2.2.5. організовує підвищення кваліфікації відповідальних працівників Львівської обласної, районних державних адміністрацій Львівської області, їх відділів, управлінь, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить державна реєстрація НПА, проводить їх стажування, семінари й наради;
2.2.6. проводить перевірки суб’єктів нормотворення щодо організації їх роботи у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та дотримання законодавства про державну реєстрацію НПА;
2.2.7. бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Головним територіальним управлінням юстиції, готує відповідні документи і матеріали щодо державної реєстрації НПА;
2.2.8. організовує перегляд нормативно-правових актів на предмет їх відповідності Конституції України та чинному законодавству, візує висновки щодо необхідності скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
2.2.9. здійснює контроль за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів для запобігання порушенням у цих сферах, інформуючи керівництво щодо виявлених порушень та шляхів їх усунення; складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
2.2.10. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, сприяє виявленню та усуненню причин, що породжують обґрунтовані скарги громадян;
2.2.11. надає методичну допомогу суб’єктам нормотворення з питань підготовки, подачі та державної реєстрації нормативно-правових актів;
2.2.12. організовує та бере участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників суб’єктів нормотворення, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.
З.Права, обов'язки, відповідальність.
3.1. Відділ має право:
3.1.1. здійснювати перевірки в підвідомчих установах з питань, що входять до компетенції відділу;
3.1.2. залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3.1.3. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3.1.4. скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
3.1.5. перевіряти у Львівській обласній, районних державних адміністраціях Львівської області, їх відділах, управліннях, інших підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно- правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
3.1.6. скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно - правових актів.
3.2. Працівники відділу зобов'язані:
3.2.1. інформувати керівництво Головного територіального управління юстиції у Львівській області у разі покладення на нього виконання завдань, що не належать до функцій відділу та які не зазначені у посадових інструкціях спеціалістів відділу, чи виходять за його межі;
3.2.2. повідомляти керівництво про випадки, коли посадові особи відмовляються подавати документи та інші матеріали, необхідні для проведення перевірок та для вирішення інших питань, що входять до компетенції відділу;
3.2.3. за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції у Львівській області брати участь у засіданнях колегії, нарадах, інших
дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в управлінні юстиції у випадку розгляду на них питань, що входять в компетенцію відділу, готувати необхідну інформацію, статистичні дані.
3.3. Відповідальність.
3.3.1. працівники відділу несуть відповідальність за неякісне, несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, що передбачені цим Положенням.
3.3.2. працівники відділу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством за незадовільний стан трудової та виробничої дисципліни, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

4. Заключні положення.

4.1. Покладання на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.
4.2. Головне територіальне управління юстиції створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативними актами і довідковими матеріалами з правових питань.
4.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на управління юстиції.
4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад в порядку визначеному законодавством наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Начальник відділу державної реєстрації
нормативно - правових актів управління
управління реєстрації НПА, правової
роботи та правової освіти

Л.Є.Ясінська

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів

 

 

Нормативна база

1. Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами)

2. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами)

3. Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55

4. Наказ Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5 «Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (із змінами)

5. Наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2015  № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року  за № 303/267487.

6. Порядок проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами)  

7. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 27 липня 2017 року № 358/6, зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області 2 серпня 2017 року за № 60/1845

Наказ Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 09 жовтня 2018 року № 633/6, зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області 19 жовтня 2018 року за № 72/1946.

Наказ Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 09 жовтня 2018 року № 633/6, зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області 05 березня 2019 року за № 25/2011.

 

 

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 452/6 від 14.12.2015 р.

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 585/6 від 22.12.2016 р.

Наказ "Про внесення змін до наказу Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 22.12.2016 №585/6" 91/6 від 06.03.2017 р.

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 16/5 від 05.12.2017 р.

Перелік суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області

Наказ «Про внесення змін до наказу Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 05.12.2017 № 16-5» від 02.05.2018р. № 15/5

Перелік суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області

 

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 784/6 від 27.12.2018 р.

Перелік суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області

Наказ «Про внесення змін до наказу Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 27.12.2018 № 784/6» від 26.06.2019р. № 312/5

Перелік суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 34/6 від 24.01.2020 р.

 

Графік стажувань ІІІ квартал 2016 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  359/6 від 08.08.2016 р.

Графік стажувань ІV квартал 2016 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  21/5 від 13.10.2016 р.

Графік стажувань І квартал 2017 року.

Графік стажувань ІІ квартал 2017 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  4/5 від 19.04.2017 р.

Графік стажувань ІІІ квартал 2017 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  8/5 від 03.07.2017 р.

Графік стажувань ІV квартал 2017 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  10/5 від 02.10.2017 р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на  1 квартал 2018р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на  2 квартал 2018р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на  3 квартал 2018р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на 4 квартал 2018р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на 1 квартал 2019р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на 2 квартал 2019р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на 3 квартал 2019р.

Наказ Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення на 4 квартал 2019р.

 

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих  Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у  2016 році. Таблиця

Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання - Протягом 2016 року не було

Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яким відмовлено - Протягом 2016 року не було

Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації - Протягом 2016 року не було

Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких було скасовано - Протягом 2016 року не було.

Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію та відповідні розпорядчі документи з цих питань - Протягом 2016 року не було

 

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2017 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, повернутих на доопрацювання Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2017 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2017 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2017 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2017 році

 

 

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2018 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2018 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області  у 2018 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2018 року  - Протягом  2018 року не було

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, повернутих на доопрацювання Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у І півріччі 2018 року  - Протягом   2018 року

 

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2019 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2019 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2019 році

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у 2018 року - Протягом 2019 року не було

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів, повернутих на доопрацювання Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у І півріччі 2018 року  - Протягом 2019 року

 

Статистичний аналіз роботи Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 1 півріччя 2017 року

Статистичний аналіз роботи Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 2017 рік.

Статистичний аналіз роботи Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 1 півріччя 2018 року

Статистичний аналіз роботи Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 2018 рік.

 

Read more …