Відділ з питань банкрутства

Начальник відділу – Котик Галина Ігорівна

Заступник начальника відділу – Коваль Юлія Ярославівна

Головний спеціаліст – Домін Уляна Олександрівна

Головний спеціаліст – Вільчинська Христина Ігорівна

Провідний спеціаліст – Савчин Ірина-Марія Юріївна

e-mail: vbank@lv.minjust.gov.ua

Графік особистого прийому громадян посадовими особами Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Начальник відділу з питань банкрутства – Котик Галина Ігорівна

пл. Шашкевича,1 , каб. 59               

щочетверга

з 10:00 до 12:00 год.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань банкрутства

Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

І. Загальні положення

 

 1. Відділ з питань банкрутства (далі – відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області, на який покладено повноваження державного органу з питань банкрутства.
 2. Відділ підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 3. Метою діяльності відділу є забезпечення реалізації повноважень Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань банкрутства, контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), доповнення/виправлення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
 4. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, наказами Головного територіального управління юстиції у Львівській області, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 5. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області за власною ініціативою або за поданням начальника відділу.
 6. Положення відділу набирає чинності з дня його затвердження.

 

ІІ. Основні завдання

 

 1. Забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства.
 2. Внесення на розгляд Мін'юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики з питань банкрутства.

 

ІІІ. Функції відділу

 

 1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін'юсту.
 2. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.
 3. Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.
 4. Організує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.
 5. Готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
 6. Здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
 7. Здійснює виправлення/ доповнення відомостей, які підлягають внесенню арбітражними керуючими до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. У разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості у справі про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, на підставі відповідних документів забезпечує виправлення відомостей, внесених арбітражними керуючими, та/або доповнення новими відомостями.
 8. Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 9. Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
 10. Здійснює контроль (нагляд) за дотриманням законодавства з питань банкрутства, вживає заходів для запобігання порушенням у сфері банкрутства та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення.
 11. Звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України та керівництвом Головного територіального управління юстиції у Львівській області про проведену роботу.
 12. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Міністерства юстиції України як державного органу з питань банкрутства в адміністративних судах всіх рівнів при розгляді адміністративних справ з питань оскарження наказів про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень.
 13. Представляє інтереси Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області.
 14. За дорученням Міністерства юстиції представляє інтереси інших головних територіальних управлінь юстиції з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених головними територіальними управліннями юстиції.
 15. Здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції відділу, передбачені чинним законодавством України.

 

ІV. Права та обов’язки відділу

 

 1. Відділ має право:

1)    Робити запити та одержувати безоплатно в установленому порядку від Департаменту, Управління та його структурних підрозділів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів державної статистики інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства.

2)     Здійснювати за дорученням Міністерства юстиції України планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

3)     Під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати у арбітражного керуючого пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості стосовно виконання ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора відповідно до законодавства;

4)     У разі виявлення під час перевірки порушень норм законодавства в роботі арбітражного керуючого,  передає матеріали на розгляд дисциплінарної комісії для накладення на порушника дисциплінарних стягнень.

 1. Відділ зобов’язаний:
 • Забезпечувати реалізацію повноважень Головного територіального управління юстиції у Львівській області у сфері банкрутства.
 • Належним чином виконувати приписи чинного законодавства України з питань банкрутства, у тому числі накази Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, завдання і доручення Міністерства юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області, інших органів влади в межах компетенції.

 

 1. Керівництво відділу

 

 1. Відділ очолює начальник, який організовує, спрямовує і контролює роботу відділу.
 2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 3. На посаду начальника відділу призначається особа, що має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань права та/або економіки, або за іншим напрямком юридичного чи економічного спрямування з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або з досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або з досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіє державною мовою.
 4. Начальник відділу:
 • визначає повноваження працівників, розподіляє між ними обов'язки та визначає ступінь відповідальності;
 • розробляє посадові інструкції працівників відділу та надає їх на затвердження начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області;
 • забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками відділу, готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності, притягнення працівників відділу до дисциплінарної відповідальності;
 • надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам відділу, контролює хід та правильність виконання ними завдань;
 • проводить оперативні наради з питань, що пов'язані з діяльністю відділу;
 • звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України та начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області про виконання покладених на відділ завдань та функцій;
 • організовує розгляд та виконання документів, які надходять до відділу;
 • бере участь у нарадах за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • за дорученням Міністерства юстиції України та начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області представляє інтереси Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Львівській області у місцевих та апеляційних господарських судах, як учасник справ про банкрутство, та в адміністративних судах всіх рівнів з питань оскарження наказів про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень;
 • координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

VІ. Організація роботи відділу

 

 1. Відділ підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків між керівництвом Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 2. На час відсутності начальника відділу його обв’язки виконує заступник начальника відділу, у разі відсутності заступника – головний спеціаліст відділу за наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 3. Відділ здійснює свою роботу на основі річних планів роботи Головного територіального управління юстиції у Львівській області та квартальних планів роботи відділу, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 4. Працівники відділу здійснюють свої повноваження згідно з цим Положенням та відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 5. Взаємовідносини відділу

 

 1. Взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції відділу.
 2. Взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Львівській області, територіальними управліннями юстиції та їх структурними підрозділами з питань, віднесених до компетенції відділу.

Банкрутство

Спрощення порядку видачі довідок з  Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за он-лайн запитами.)

15.05.2015р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України № 441/5 від 27.03.2015, зареєстрований в Міністерстві юстиції за №340/26785 від 27 березня 2015 р. «Про затвердження змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство». (додається).

Наказом передбачено, зокрема, електронну подачу інформації (відомостей) арбітражними керуючими та надання відомостей з Реєстру в електронній формі за он-лайн запитами фізичних та юридичних осіб.

он-лайн сервіси функціонують 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Підтвердження їх достовірності не потрібні. Електронні  довідки мають таку саму юридичну силу як і паперові.

Якщо представники якогось із органів чи банківських установ відмовляються приймати отримані через онлайн – сервіси документи, про такі випадки слід одразу повідомляти представникам Міністерства юстиції України за телефоном гарячої лінії  0(044) 279-82-55 або листом на електронну адресу: stophabar@minjust.gov.ua

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Повідомлення про підвищення кваліфікації арбітражних керуючих

Семінар проводитиметься за адресою: м.Івано-Франківськ вул. Є.Коновальця, 35 (зал засідань, 1 поверх)

Період проведення 29 - 31 березня 2018 року

(четвер - субота) вартість 2000 грн. Початок  -13-00 год. четвер.

За результатами семінару видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Телефон для довідок - (0342) 71-77-40, моб. 097-20-60-174  к.ю.н. доцент Жукевич Ігор Васильович