ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікації з громадськістю Головного територіального управлiння юстицiї у Львівської області

 1. 3агальнi положення

1.1. Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікації з громадськістю Головного територіального управління юстиції у Львівській області входить до складу Головного територіального управління юстиції у Львівській області забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ пiдпорядковується безпосередньо начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також цим Положенням, iншими актами законодавства, наказами Головного територіального управлiння юстицiї у Львівській області (далi - управлiння юстиції).

1.4. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами управління юстиції, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 1. Завдання i функцiї Відділу

2.1. Основним завданням Відділу є:

 • забезпечує прозорість та відкритість у діяльності управління юстиції галузевих повноважень;
 • здійснює організаційно-аналітичне забезпечення діяльності начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області (далі – начальник управління юстиції);
 • забезпечує виконання начальником управління юстиції його представницьких функцій;
 • контролює організаційне забезпечення нарад, конференцій, круглих столів тощо за участю начальника управління юстиції;
 • здійснює підготовку методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій з різноманітних питань діяльності структурних підрозділів управління юстиції;
 • організовує з іншими структурними підрозділами юстиції публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства;
 • організовує вивчення громадської думки щодо діяльності органів юстиції, проблемних питань, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;
 • аналізує та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів та засобів масової інформації;
 • готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали;
 • організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до компетенції відділу;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

2.2. Відділ вiдповiдно до покладених на нього завдань має право:

 • отримувати для виконання завдань відділу в установленому порядку необхідну інформацію, в разі потреби необхідні документи і матеріали, від структурних підрозділів управління юстиції інформацію, яка пов'язана з їх діяльністю;
 • брати участь у засіданнях, колегіях, нарадах, які проводяться структурними підрозділами управління юстиції, або органами самоорганізації населення, інститутами громадянського суспільства;
 • за погодженням з начальником управління юстиції залучати у встановленому порядку спеціалістів структурних підрозділів управління юстиції для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на відділ завдань;
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи органів юстиції у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
 • вносити на розгляд начальника управління юстиції проекти доручень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;
 • користуватися в установленому порядку системами зв'язку і комунікацій, мережами Інтернет, спеціального зв'язку та іншими технічними засобами управління юстиції.

 

 1. Органiзацiя Відділу

3.1. Відділ очолює начальник, який здiйснює керівництво Відділом.

3.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звiльняється з посади начальником Головного територіального управлiння юстиції у Львівській області;

3.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну oсвіту за освiтньо-квалiфiкацiйним piвнeм мaгістрa, спецiалiста за напрямом пiдготовки «Право», досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

3.4. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає завдання та розподіляє між працівниками відділу обов'язки, вносить пропозиції щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством, виконує інші обов'язки в межах, покладених на відділ завдань та посадової інструкції.

3.5. Працівники відділу повинні вільно володіти державною мовою, знати чинне законодавство України, інші нормативні акти, що стосуються компетенції відділу, володіти навичками роботи з комп'ютером, в мережі Інтернет.

3.6. Свою діяльність відділ організовує шляхом: взаємодії із структурними підрозділами управління юстиції, з питань, що належать до його компетенції; участі у роботі робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо; стажування співробітників відділу з метою обміну досвідом роботи та підвищення фахового рівня; використання сучасних інформаційних технологій, використання існуючих, замовлення і створення власних баз даних; складання поточних і перспективних планів роботи і контролю за їх виконанням.

3.7. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

 

 1. Структура відділу, чисельність працівників та Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу затверджується начальником Головного територіального управління юстиції.
 2. За невиконання завдань, передбачених Положенням про відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікації з громадськістю, посадовими інструкціями працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність згідно вимог чинного законодавства.

 

Контактна інформація

 

Начальник відділу

інформаційно-аналітичної

роботи та комунікації

з громадськістю

Шайнога Ольга Михайлівна

тел.. 235-02-73

e-mail: analitik_just@ukr.net

Facebook: - Відділ інформаційно – аналітичної

роботи та комунікацій з громадськістю

 

Графік особистого прийому громадян посадовими особами Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікації з громадськістю

Ольга Михайлівна Шайнога

  М. Львів пл..Шашкевича,1

Щосереди кожного тижня

З 10.00 до 13.00

тел.. 235-02-73

 

 

Відділ інформаційно - аналітичної роботи та комунікації з громадськістю Головного територіального управління юстиції у Львівської області

 

Начальник відділу                                                                                        Ольга Михайлівна Шайнога

 

Заступник начальник відділу                                                                        Вікторія Анатоліївна Саласька

 

Головний спеціаліст відділу                                                                          Налія Петрівна Сисоєва

 

Головний спеціаліст відділу                                                                          Адріан Тарасович Попіль

 

Головний спеціаліст відділу                                                                          Олег Зіновійович Дацій

 

Головний спеціаліст відділу                                                                          Володимир Володимирович Семенюк